Wat is nu wel of niet aftrekbaar voor uw klanten?

Als opticien zult u vaak de vraag van uw cli??nt krijgen of de kosten van de door hem of haar gekochte bril of lenzen als ziektekosten aftrekbaar zijn. Sinds 2009 zijn de kosten echter helaas niet meer aftrekbaar.

Wettelijke bepalingen 2012

Als eerste categorie specifieke zorgkosten worden in de wet Inkomstenbelasting 2001 genees- en heelkundige hulp genoemd. De kosten die daarvoor gemaakt worden, zijn ook onder de regeling voor specifieke zorgkosten aftrekbaar, behalve de uitgaven voor ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen.

De term vervanging moet ruim worden opgevat. Ook indien de uitgaven voor ooglaserbehandelingen worden gedaan ter voorkoming van het dragen van bril of contactlenzen zijn dergelijke uitgaven blijkens de memorie van toelichting op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten niet aftrekbaar omdat een preventieve ooglaserbehandeling nauw verbonden is met het dragen van een bril of contactlenzen.

Uitsluiting

Ook heeft de wet de aftrekmogelijkheid van uitgaven voor andere hulpmiddelen geregeld. Uitgaven voor brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn helaas voor uw cli??nten van aftrek uitgezonderd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in afwijkingsgraad van de ogen en daarmee in sterkte van bril of contactlenzen, omdat vanwege uitvoeringstechnische redenen een dergelijke afbakening niet mogelijk is.

opticien3

De reden van uitsluiting van voornoemde hulpmiddelen is, dat het dragen van een bril of contactlenzen een zo veel voorkomend verschijnsel in onze samenleving is dat de kosten die met de aanschaf en het gebruik hiervan samenhangen niet als voldoende specifiek en naar hun aard als meerkosten in vergelijking met doorgaans gezonde personen beoordeeld zijn, om voor aftrek in aanmerking te komen.

Lasering

Omdat een ooglaserbehandeling ter vervanging of voorkoming van bril of contactlenzen nauw verbonden is met het dragen van een bril of contactlenzen, zijn de uitgaven voor een dergelijke behandeling eveneens uitgesloten van aftrek. Onder overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen wordt bijvoorbeeld contactlensvloeistof verstaan.

Blind

Hulpmiddelen voor blinde personen vallen hier niet onder. Hulpmiddelen voor deze groep zien niet zozeer op ondersteuning van het gezichtsvermogen, maar op vervanging van het gezichtsvermogen. Visuele hulpmiddelen voor deze groep komen dus wel voor aftrek in aanmerking, uiteraard voor zover sprake is van drukkende uitgaven. Over het algemeen zullen deze kosten (deels) worden vergoed.

belasting2